Preskočiť na obsah

Elektronická prihláška a informácie k prijatiu na štúdium

Pre mimoriadny záujem vám ponúkame ďalší termín prijímacích talentových skúšok do SZUŠ DAMA v Prešove. Čakáme vás v utorok 25.6.2024, v čase od 14:00 – 16:00 hod. na Weberovej č. 13. Platí pre všetky umelecké odbory.

Vážení rodičia a milé deti, ak máte záujem o štúdium v našej umeleckej škole, v tomto školskom roku sa môžete u nás prihlásiť aj elektronickou formou. Po vyplnení ONLINE PRIHLÁŠKY Vás budeme priebežne kontaktovať. Otvorenie elektronickej prihlášky (vaša PRIHLÁŠKA príde automaticky na EduPage našej školy)

Môžte nás navštíviť aj osobne na sekretariáte školy, kde po vytlačení a vyplnení tlačiva „Prihláška“ môžte od začiatku školského roka navštevovať hodiny Vami vybraného predmetu pod odborným vedením našich skúsených a kvalifikovaných pedagógov. Tešíme sa na Vás 🙂

Prihlášku máte k dispozícii v elektronickej forme, prípadne v papierovej forme, v odkaze pod texom.

Ak máte akékoľvek otázky či podnety kontaktujte nás: mailom: dama.szus@gmail.com alebo na tel. čísle 0917/705 227.

Papierová forma PRIHLÁŠKY žiaka (môžete vytlačiť a poslať poštou na adresu školy)

Kritéria na prijatie do hudobného odboru:

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

 • vytlieskanie zadaného rytmu – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
 • hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
 • spev pripravených piesní – uchádzač si pripraví dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru

Pozn.: u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru

 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, cvičky resp. ponožky.

Kritéria na prijatie do výtvarného odboru:

 • trpezlivosť pri výtvarných technikách
 • predstavivosť
 • vizuálna citlivosť a rozlišovanie farieb
 • pozorovacie schopnosti
 • radosť z tvorby
 • portfólium domácich prác (dobrovoľné)
Záujemca o štúdium pri prijímacích skúškach nakreslí kresbu podľa zadania vyučujúceho. 
 

Kritéria na prijatie do literárno-dramatického odboru:

 • predstavivosť
 • hravosť
 • schopnosť zapamätať si dramatický text
 • koordinácia pohybu

Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu predstavivosti žiaka, na základe rôznych hier, zameraných na predstavivosť a schopnosť improvizovať. Je dobré, ak si uchádzač pripraví jeden ľubovoľný prednes – poéziu alebo prózu. 

 
Kritéria na prijatie do audiovizuálneho a multimediálneho odboru:
 • záujem o videotvorbu 
 • orientácia vo virtuálnom priestore aplikácií
 • trpezlivosť pre technickú a námetovú prípravu
 • vizuálna citlivosť
 • radosť z tvorby a angažovanosť
 • portfólium domácich prác (dobrovoľné)

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy. O prijatí/resp. neprijatí sú všetci uchádzači informovaní mailom, príp. telefonicky. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať osobne na sekretariáte alebo telefonicky na tel: 0917 705 227.