Prihláška

Prihláška žiaka na štúdium v Súkromnej základnej umeleckej škole

Vážení rodičia a milé deti,

ak máte záujem o štúdium na našej umeleckej škole, môžte nás osobne navštíviť na sekretariáte školy, kde po vytlačení a vyplnení tlačiva „Prihláška“ môžte od začiatku školského roka navštevovať hodiny Vami vybraného predmetu pod odborným vedením našich skúsených a kvalifikovaných pedagógov. Tešíme sa na Vás 🙂

Prihlášku máte k dispozícii v elektronickej forme, prípadne v papierovej forme, v odkaze pod texom.

Ak máte akékoľvek otázky či podnety kontaktujte nás:
mailom: dama.szus@gmail.com
alebo na tel. čísle 0917/705 227.

Elektronická PRIHLÁŠKA – Po vyplnení PRIHLÁŠKY na tomto odkaze – PRIHLÁŠKA príde automaticky na EduPage našej školy):
https://szus-dama.edupage.org/register/

Tlačivo 1 – Papierová forma PRIHLÁŠKY žiaka (môžte vytlačiť a poslať poštou na adresu školy)

Prihláška

Tlačivo 2 – Prosíme o vytlačenie, podpísanie a doručenie do kancelárie školy:

Súhlas so spracovaním os. údajov žiaka

Vážení rodičia a milé deti,

ak máte záujem o štúdium v našej umeleckej škole, v tomto školskom roku sa môžete u nás prihlásiť aj elektronickou formou.
Po vyplnení ONLINE PRIHLÁŠKY Vás budeme priebežne kontaktovať.

https://szus-dama.edupage.org/register/

Kritéria na prijatie do hudobného odboru:

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

 • vytlieskanie zadaného rytmu – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
 • hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
 • spev pripravených piesní – uchádzač si pripraví dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru

Pozn.: u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.

Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru

 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, cvičky resp. ponožky.

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

O prijatí/resp. neprijatí sú všetci uchádzači informovaní mailom, príp. telefonicky.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať osobne na sekretariáte alebo telefonicky na tel: 0917 705 227