Preskočiť na obsah

Literárno-dramatický odbor

Literárno – dramatický odbor patrí medzi veľmi obľúbené odbory. Vo svojej činnosti sa zameriava aj na muzikálové herectvo v spojení so spevom a tancom.
Žiaci tohto odboru sa učia základom hereckého, speváckeho a pohybového umenia.

Počas každého školského roka pani učiteľka Tatiana Cichá DiS. art. spolu so žiakmi nacvičuje známe zábavné hry, ktoré potom počas roka niekoľkokrát úspešne predvádzajú v divadelnej sále so všetkým, čo k ozajstnému divadlu patrí.

Čo sa deti naučia v LDO?

Cieľom literárno – dramatického odboru je príprava detí na povolania, ktorých základom je komunikatívnosť, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť, prezentovanie kultúrnosti a kultúry národa vo svete ale v prvom rade podpora sebavyjadrenia dieťaťa pomocou tvorivej dramatiky.

Literárno – dramatický odbor pracuje s literatúrou v podobe scenára. Venuje sa klasickému prednesu, rozvíja a prehlbuje rečové, jazykové a sociálne kompetencie žiaka. Dôraz sa kladie na dramatizáciu, správnu výslovnosť, artikuláciu, vyjadrenie myšlienky slovom, či pocitu cez mimiku, gestá a pohyby.

V dramatickej hre nielen hrajú, ale aj zažívajú konkrétne životné situácie. Počas hodín absolvujú rôzne uvoľňovacie cvičenia a hrajú pohybové hry. Žiak sa na samotnej hre učí, ako sa správať na javisku a vystupovať pred publikom.

Počas štúdia si vyskúšajú rôzne formy divadelných žánrov, dramatizácie, divadlo poézie, autorské divadlo, voľné adaptácie podľa autora, absolventské vystúpenia a množstvo drobných interných podujatí.

Skúsenosti získané v rámci štúdia mnohí zúročia pri vystupovaní v akomkoľvek povolaní alebo sa môžu rozhodnúť pre profesionálnu dráhu a pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu.

Vek dieťaťa

Spodná veková hranica na prijatie vášho dieťaťa do literárno – dramatického odboru (LDO) je 7 rokov. V tomto veku sa predpokladá, že dieťa dokáže plynule čítať a písať, čo je veľmi dôležité, aby dieťa vedelo bez problémov napredovať v štúdiu literárno – dramatického odboru.

Ako často bude dieťa Vašu školu navštevovať?

V prvom ročníku majú žiaci dva predmety: „Dramatická príprava“ (DP) a „Prednes“ (PREDN).

Časová dotácia predmetu LDO je nasledovná:

„DP“ = 2×45 min./týždenne, „PREDN“ = 2×25 min./týždenne (t.j. dieťa navštívi našu školu 2x v týždni, vždy po 70 min.).

Postupovaním do vyšších ročníkov sa budú pridávať učebné predmety v LDO a tým sa minutáž výučby predĺži. Frekvencia návštevy školy sa však nemení, vždy je to 2x v týždni. Konkrétny rozvrh je k dispozícii vždy na začiatku daného školského roku.

Dĺžka štúdia

Štúdium LDO na SZUŠ sa skladá z I. stupňa základného štúdia (trvá 8 rokov a je rozdelené na 2 samostatné časti po 4 rokoch) a II. stupňa základného štúdia (4 roky). Štúdium je možné ukončiť aj predčasne na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, ktorú musí schváliť riaditeľka školy.