Preskočiť na obsah

Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roka.

UMELECKÁ RADA v šk. roku 2022/2023

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.                                riaditeľka školy

Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art.                zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Vladimír Žigmund                                          správca ASC agendy

Mgr. Andrej Belej                                                     hlavný korepetítor, vedúci PK klavírneho oddelenia

Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art.                 vedúca PK gitarového oddelenia

Mgr. Erika Haas, DiS. art.                                        vedúca PK speváckeho oddelenia

Mgr. Katarína Burgrová, PhD.                                 vedúca PK hudobnej náuky

Mgr. art. Jana Lešková                                            vedúca PK dychového oddelenia

Gabriela Drimajová, DiS. art.                                   vedúca PK sláčikového oddelenia

Edita Bonková, DiS. art.                                           vedúca PK tanečného oddelenia

Pozn. PK = predmetová komisia
V Prešove, 5.9.2022