Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roka.

UMELECKÁ RADA v šk. roku 2019/2020
Mgr. Katarína Burgrová, PhD.riaditeľka školy
Mgr. Viktória Norko Marková, DiS.art.zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Vladimír Žigmundsprávca aScAgendy
Mgr. Andrej Belejhlavný korepetítor, vedúci PK klavírneho oddelenia
Valér Futej, DiS.art.vedúci PK gitarového oddelenia
Mgr. Erika Haas, DiS.art.vedúca PK speváckeho oddelenia
Mgr. Michala Momotovávedúca PK hudobnej náuky
Mgr. art. Veronika Pillárovávedúca PK dychového oddelenia
Mgr. Jana Široká DiS.art.vedúca PK sláčikového oddelenia
Edita Bonková, DiS.art.vedúca PK tanečného odboru

Pozn. PK = predmetová komisia
V Prešove, 5.2.2019