Školné

Cenník poplatkov a školného - mesačný príspevok za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v šk. roku 2019/2020
platný od 1.9.2019

PREŠOV: Námestie legionárov 5, Plzenská 2, Jarková 14, ZŠ Šmeralova 25  
      
 HUDOBNÝ ODBORTANEČNÝ ODBORHERECTVOAUDIO a MULTIMED.VÝTVARNÝ ODBOR
Žiacka knižka / ročne      0,50 EUR    0,50 EUR   
Rodičovský príspevok/ročne   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR
Prípravné štúdium/mesačne   11,00 EUR    8,00 EUR   
I., II. Stupeň / mesačne   14,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR
Zbor(bez hlavného nástroja) / mes.     5,00 EUR    
      
Obligát / mes.   10,00 EUR    
Štúdium pre dospelých   60,00 EUR    
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
Sedlice     
      
 HUDOBNÝ ODBORVÝTVARNÝ ODBORTANEČNÝ ODBOR  
Žiacka knižka / ročne    0,50 EUR    
Rodičovský príspevok/ročne  10,00 EUR  10,00 EUR  10,00 EUR  
Prípravné štúdium/mesačne    7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne     9,00 EUR     7,00 EUR     7,00 EUR  
Pozn.: Hudobný odbor – Predmet HUSLE = oslobodené od poplatku 9 €, RP sa platí: 10 €. 
Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO (VO), na TO má zľavu, platí 3,- €.     
Skratka HO = hudobný odbor     
      
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
SVINIA     
      
 HUDOBNÝ ODBOR    
Žiacka knižka / ročne    0,50 EUR    
Rodičovský príspevok/ročne  10,00 EUR    
Prípravné štúdium/mesačne    7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne    9,00 EUR    
Usmernenie k plateniu školného:
 • Mesačné školné sa platí vždy za každý začatý mesiac.
 • Dochádzka žiaka (HO – nástroj aj hudobná náuka) je povinná, aj po ukončenej absolventskej skúške (1. časti I. stupňa a 2. časti I. stupňa) až do konca júna v príslušnom roku.
 • Školné za školský rok sa platí za desať mesiacov: tzn. september 2019 až jún 2020 v presne stanovenom termíne (v hudobnom odbore za nástroj aj za hudobnú náuku vrátane). 
 • Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.
 • Možnosť uplatnenia „Vzdelávacieho poukazu“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (uplatní sa za mesiace 10,11,12/2019).
 • VP prijímame do 25. septembra 2019 pre šk. rok 2019/2020.
 • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke 10,- €.
 • Žiacka knižka: 0,50 € (platí iba pre hudobný a tanečný odbor).
 • Pozn.: Oslobodenie od školného je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľkou školy – tzn. pri preukázanej dlhodobej PN žiaka.

Termíny na zaplatenie školného:

 1. Úhrada za 9/2019, rodičovský príspevok a žiacku knižku – do 20.9.2019
 2.  Úhrada za mesiace 10,11,12/2019 – do 20.11.2019
 3. Úhrada za mesiace 01,02,03/2020 – do 20.02.2020
 4. Úhrada za mesiace 04,05,06/2020 – do 20.05.2020 

ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: 20192020
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (príp. aj meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 28.6.2019