Školné

Cenník poplatkov a školného v šk. roku 2019/2020 platný od 1.9.2019

PREŠOV: Námestie legionárov 5, Plzenská 2, Jarková 14, ZŠ Šmeralova 25  
      
 HUDOBNÝ ODBORTANEČNÝ ODBORHERECTVOAUDIO a MULTIMED.VÝTVARNÝ ODBOR
Žiacka knižka / ročne      0,50 EUR    0,50 EUR   
Rodičovský príspevok/ročne   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR   10,00 EUR
Prípravné štúdium/mesačne   11,00 EUR    8,00 EUR   
I., II. Stupeň / mesačne   14,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR   12,00 EUR
Zbor(bez hlavného nástroja) / mes.     5,00 EUR    
      
Obligát / mes.   10,00 EUR    
Štúdium pre dospelých   60,00 EUR    
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
Sedlice     
      
 HUDOBNÝ ODBORVÝTVARNÝ ODBORTANEČNÝ ODBOR  
Žiacka knižka / ročne    0,50 EUR    
Rodičovský príspevok/ročne  10,00 EUR  10,00 EUR  10,00 EUR  
Prípravné štúdium/mesačne    7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne     9,00 EUR     7,00 EUR     7,00 EUR  
Pozn.: Hudobný odbor – Predmet HUSLE = oslobodené od poplatku 9 €, RP sa platí: 10 €. 
Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO (VO), na TO má zľavu, platí 3,- €.     
Skratka HO = hudobný odbor     
      
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
SVINIA     
      
 HUDOBNÝ ODBOR    
Žiacka knižka / ročne    0,50 EUR    
Rodičovský príspevok/ročne  10,00 EUR    
Prípravné štúdium/mesačne    7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne    9,00 EUR    
  • Možnosť uplatnenia „Vzdelávacieho poukazu“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- €
  • (VP prijímame do 25. septembra 2019 pre šk. rok 2019/2020).
  • Rodičovský príspevok: 10,- €
  • Žiacka knižka: 0,50 € (pre hudobný a tanečný odbor)

ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: 20192020
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 28.6.2019