Preskočiť na obsah

Školné

Cenník poplatkov a školného - mesačný príspevok za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v šk. roku 2022/2023
platný od 1.9.2022

Základné informácie

Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka, alebo v priebehu školského roka len po predložení dokladov o chorobe alebo o zmene bydliska.

O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľka školy:

a) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 školského zákona

c) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

 
Usmernenie k plateniu školného:
  • Mesačné školné sa platí vždy za každý začatý mesiac.
  • Dochádzka žiaka (HO – nástroj aj hudobná náuka) je povinná, aj po ukončenej absolventskej skúške (1. časti I. stupňa a 2. časti I. stupňa) až do konca júna v príslušnom roku.
  • Školné za školský rok sa platí za desať mesiacov: tzn. september 2022 až jún 2023, v presne stanovenom termíne (v hudobnom odbore za nástroj aj za hudobnú náuku vrátane).
  • Možnosť uplatnenia Vzdelávacieho poukazu „VP“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (uplatní sa v 1. splátke za školné – za I. polrok; tzn.: za mesiace 09,10,11,12/2022 a 01/2023).
  • Vzdelávacie poukazy prijímame do 22. septembra 2022 pre šk. rok 2022/2023.
  • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke 20 (v prípade súrodencov alebo viac predmetov u jedného žiaka sa platí príspevok vždy iba raz, tzn. v čiastke 20 €)

Pozn.: Oslobodenie od školného je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľkou školy – tzn. pri preukázanej dlhodobej PN žiaka.

 TERMÍNY na zaplatenie školného:

  1. splátka školného (za mesiace: 09,10,11,12/2022 a za rodičovský príspevok – do 15.10.2022  (Pri odovzdaní „Vzdelávacieho poukazu“ sa suma 30 € odpočítava  v 1. splátke školného)
  2. splátka školného (za mesiace 01,02,03/2023 – do 31.01.2023
  3. splátka školného (za mesiace 04,05,06/2023 – do 30.4.2023

 Pozn.: Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.

POZNÁMKA: Vaše uhradené platby za školné načítavame do EduPage raz mesačne, tzn. vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca, po zaslaní elektronického mesačného výpisu z banky. 

 ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: pridelený variabilný symbol žiaka podľa EduPage 
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (príp. aj meno učiteľa)

V Prešove dňa 30.6.2022

Tabuľka platieb školného v školskom roku 2022/2023
Platí pre pobočky v Prešove: 
Weberova 13, Jarková 14 (tanečný odbor), ZŠ Námestie kráľovnej pokoja 

   
           
 v EUR HUDOBNÝ  ODBOR TANEČNÝ ODBOR HERECTVO AUDIO a MULTIMED. VÝTVARNÝ ODBOR
Rodičovský príspevok/ročne  20,00      20,00    20,00    20,00    20,00   
Prípravné štúdium/mesačne  15,00       10,00     
I., II. Stupeň / mesačne  18,00    18,00    18,00    18,00    18,00   
Zbor (samostatne bez hlavného nástroja) / mes.  10,00   
Obligát / mes.   15,00    
Štúdium pre dospelých    60,00     –

Elokované pracovisko               
 ZŠ Šmeralova 

Prípravné štúdium – HO

16,00

14,00

16,00 16,00

ELOKOVANÉ PRACOVISKO      ZŠ SEDLICE

         
v EUR HUDOBNÝ ODBOR (HO) TANEČNÝ ODBOR (TO)      
Rodičovský príspevok/ročne 20,00  20,00      
I., II. Stupeň / mesačne 10,00     10,00         
Pozn.: Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO, na TO má zľavu a platí 5,- €.          
           
ELOKOVANÉ PRACOVISKO      ZŠ SVINIA          
v EUR HUDOBNÝ ODBOR          
Rodičovský príspevok/ročne 20,00         
I., II. Stupeň / mesačne 10,00