Školné

Cenník poplatkov a školného - mesačný príspevok za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v šk. roku 2020/2021
platný od 1.9.2020

Usmernenie k plateniu školného:
 • Mesačné školné sa platí vždy za každý začatý mesiac.
 • Dochádzka žiaka (HO – nástroj aj hudobná náuka) je povinná, aj po ukončenej absolventskej skúške (1. časti I. stupňa a 2. časti I. stupňa) až do konca júna v príslušnom roku.
 • Školné za školský rok sa platí za desať mesiacov: tzn. september 2020 až jún 2021 v presne stanovenom termíne (v hudobnom odbore za nástroj aj za hudobnú náuku vrátane). 
 • Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.
 • Možnosť uplatnenia Vzdelávacieho poukazu „VP“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (uplatní sa za mesiace 10,11,12/2020).
 • VP prijímame do 21. septembra 2020 pre šk. rok 2020/2021.
 • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke 10,- €.
 • Žiacka knižka: 0,50 € (platí iba pre hudobný a tanečný odbor).
 • Pozn.: Oslobodenie od školného je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľkou školy – tzn. pri preukázanej dlhodobej PN žiaka.

 

Termíny na zaplatenie školného:

 1. Úhrada za 9/2020, rodičovský príspevok a žiacku knižku – do 20.9.2020
 2.  Úhrada za mesiace 10,11,12/2020 a 01/2021 – do 20.12.2020
 3. Úhrada za mesiace 02,03,04,05,06/2021 – do 20.05.2021 

 

ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: 2021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (príp. aj meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 30.6.2020

Tabuľka platieb školného za jednotlivé odbory
Platí pre pobočky v Prešove:
Námestie legionárov 5, Plzenská 2, Jarková 14 a ZŠ Šmeralova 25
  
      
 v EURHUDOBNÝ  ODBORTANEČNÝ ODBORHERECTVOAUDIO a MULTIMED.VÝTVARNÝ ODBOR
Žiacka knižka / ročne      0,50          0,50       
Rodičovský príspevok/ročne   10,00      10,00      10,00       10,00       10,00   
Prípravné štúdium/mesačne   11,00       8,00        
I., II. Stupeň / mesačne   14,00      14,00      14,00       14,00       14,00   
Zbor (samostatne bez hlavného nástroja) / mes.     5,00          
      
Obligát / mes.   10,00        
Štúdium pre dospelých   60,00      10,00 
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
Sedlice     
      
 HUDOBNÝ ODBORTANEČNÝ ODBOR   
Žiacka knižka / ročne    0,50    
Rodičovský príspevok/ročne  10,00  10,00      
      
I., II. Stupeň / mesačne     9,00           7,00            
  
Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO (VO), na TO má zľavu, platí 3,- €.     
Skratka HO = hudobný odbor     
      
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
SVINIA     
      
 HUDOBNÝ ODBOR    
Žiacka knižka / ročne    0,50     
Rodičovský príspevok/ročne  10,00     
      
I., II. Stupeň / mesačne    9,00