Školné

Cenník poplatkov a školného - mesačný príspevok za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v šk. roku 2020/2021
platný od 1.9.2020

PREŠOV: Námestie legionárov 5, Plzenská 2, Jarková 14, ZŠ Šmeralova 25    
           
  HUDOBNÝ  ODBOR TANEČNÝ ODBOR HERECTVO AUDIO a MULTIMED. VÝTVARNÝ ODBOR
Žiacka knižka / ročne       0,50      EUR     0,50    EUR      
Rodičovský príspevok/ročne    10,00   EUR    10,00   EUR    10,00    EUR    10,00    EUR    10,00   EUR
Prípravné štúdium/mesačne    11,00   EUR     8,00     EUR      
I., II. Stupeň / mesačne    14,00   EUR    14,00    EUR    14,00    EUR    14,00    EUR    14,00   EUR
Zbor (samostatne bez hlavného nástroja) / mes.      5,00      EUR        
           
Obligát / mes.    10,00    EUR        
Štúdium pre dospelých    60,00   EUR        
           
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:          
Sedlice          
           
  HUDOBNÝ ODBOR TANEČNÝ ODBOR      
Žiacka knižka / ročne     0,50
 EUR
       
Rodičovský príspevok/ročne   10,00
 EUR
  10,00  EUR       
Prípravné štúdium/mesačne     7,00
   EUR
       
I., II. Stupeň / mesačne      9,00      EUR      7,00     EUR          
   
Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO (VO), na TO má zľavu, platí 3,- €.          
Skratka HO = hudobný odbor          
           
           
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:          
SVINIA          
           
  HUDOBNÝ ODBOR        
Žiacka knižka / ročne     0,50 EUR        
Rodičovský príspevok/ročne   10,00 EUR        
Prípravné štúdium/mesačne     7,00 EUR        
I., II. Stupeň / mesačne     9,00 EUR        
Usmernenie k plateniu školného:
 • Mesačné školné sa platí vždy za každý začatý mesiac.
 • Dochádzka žiaka (HO – nástroj aj hudobná náuka) je povinná, aj po ukončenej absolventskej skúške (1. časti I. stupňa a 2. časti I. stupňa) až do konca júna v príslušnom roku.
 • Školné za školský rok sa platí za desať mesiacov: tzn. september 2020 až jún 2021 v presne stanovenom termíne (v hudobnom odbore za nástroj aj za hudobnú náuku vrátane). 
 • Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.
 • Možnosť uplatnenia Vzdelávacieho poukazu „VP“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (uplatní sa za mesiace 10,11,12/2020).
 • VP prijímame do 21. septembra 2020 pre šk. rok 2020/2021.
 • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke 10,- €.
 • Žiacka knižka: 0,50 € (platí iba pre hudobný a tanečný odbor).
 • Pozn.: Oslobodenie od školného je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľkou školy – tzn. pri preukázanej dlhodobej PN žiaka.

Termíny na zaplatenie školného:

 1. Úhrada za 9/2020, rodičovský príspevok a žiacku knižku – do 20.9.2020
 2.  Úhrada za mesiace 10,11,12/2020 a 01/2021 – do 20.12.2020
 3. Úhrada za mesiace 02,03,04,05,06/2021 – do 20.05.2021 

ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: 2021
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (príp. aj meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 30.6.2020