Preskočiť na obsah

Školné

Cenník poplatkov a školného - mesačný príspevok za žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v šk. roku 2021/2022
platný od 1.9.2021

 • Usmernenie k plateniu školného:
 • Mesačné školné sa platí vždy za každý začatý mesiac.
 • Dochádzka žiaka (HO – nástroj aj hudobná náuka) je povinná, aj po ukončenej absolventskej skúške (1. časti I. stupňa a 2. časti I. stupňa) až do konca júna v príslušnom roku.
 • Školné za školský rok sa platí za desať mesiacov: tzn. september 2021 až jún 2022 v presne stanovenom termíne (v hudobnom odbore za nástroj aj za hudobnú náuku vrátane). 
 • Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.
 • Možnosť uplatnenia Vzdelávacieho poukazu „VP“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- € (uplatní sa v 1. splátke za školné – za I. polrok; tzn.: za mesiace 09,10,11,12/2021 a 01/2022).
 • „VP“ prijímame do 22. septembra 2021 pre šk. rok 2021/2022.
 • Rodičovský príspevok: jednorazový príspevok v čiastke 10,- € (v prípade súrodencov alebo viac predmetov u jedného žiaka sa platí príspevok vždy iba raz, tzn. v čiastke 10 €)
 • Pozn.: Oslobodenie od školného je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a osobnom doručení a schválení riaditeľkou školy – tzn. pri preukázanej dlhodobej PN žiaka.

 

TERMÍNY na zaplatenie školného:

 1. Úhrada za I. polrok (mesiace: 09,10,11,12/2021; 01/2022 a za rodičovský príspevok  – do 30.09.2021    (Pri odovzdani „Vzdelávacieho poukazu“ sa suma 30 € odpočítava  v 1. splátke školného)
 2.  Úhrada za II. polrok (mesiace 02,03,04,05,06/2022 – do 28.02.2022
 •  Pozn.: Školné je možné uhradiť aj celou jednou splátkou naraz za celý školský rok.


ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: pridelený variabilný symbol žiaka podľa EduPage 
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (príp. aj meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 30.6.2021

Tabuľka platieb školného za jednotlivé odbory
Platí pre pobočky v Prešove: 

Námestie legionárov 5, Plzenská 2,
Jarková 14 (tanečný odbor) a ZŠ Šmeralova 25 (hudobný odbor a LDO)

  
      
 v EURHUDOBNÝ  ODBORTANEČNÝ ODBORHERECTVOAUDIO a MULTIMED.VÝTVARNÝ ODBOR
Rodičovský príspevok/ročne10,00       10,00   10,00   10,00   10,00   
Prípravné štúdium/mesačne11,00        8,00     
I., II. Stupeň / mesačne14,00   14,00   14,00   14,00   14,00   
Zbor (samostatne bez hlavného nástroja) / mes. 5,00   
Obligát / mes.10,00    
Štúdium pre dospelých60,00   
 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO      ZŠ SEDLICE

     
v EURHUDOBNÝ ODBOR (HO)TANEČNÝ ODBOR (TO)   
Rodičovský príspevok/ročne10,00 10,00   
I., II. Stupeň / mesačne9,00    7,00      
Pozn.: Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO, na TO má zľavu a platí 3,- €.     
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO      ZŠ SVINIA     
v EURHUDOBNÝ ODBOR      
Rodičovský príspevok/ročne10,00     
I., II. Stupeň / mesačne9,00