Preskočiť na obsah

Zameranie

SZUŠ DAMA je zameraná predovšetkým na umeleckú výchovu a vzdelávanie našich detí a mládeže.

Moderným spôsobom vyučovania sa snažíme prispieť k tomu, aby sme u našich žiakov vytvárali aktívny vzťah k umeleckým hodnotám a tým k ich úspešnej realizácii v praxi.

Študentom poskytujeme vzdelávanie v týchto umeleckých odboroch:

 • hudobný odbor
 • literárno – dramatický odbor
 • tanečný odbor 
 • audiovizuálna a multimediálna tvorba
 • výtvarný odbor

Vo všetkých odboroch zabezpečujeme vzdelávanie pre:

 • deti od 5 – 15 rokov
 • pre mládež od 15 – 19 rokov
 • pre dospelých (dohodou)

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE

Kritéria na prijatie do hudobného odboru

 • Rytmické cítenie – opakovanie rytmického motívu. Uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ zaspieva, zatlieska alebo zahrá.
 • Hudobný sluch a pamäť – uchádzač podľa vzoru učiteľa zaspieva (zaintonuje) krátke hudobné motívy.
 • Spev pripravených piesní– uchádzač si pripraví dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru.
 • Fyzické predpoklady – posudzuje sa fyzická vyspelosť podľa zvoleného hudobného nástroja.

Poznámka: U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu

Do prípravného štúdia zaraďuje vedenie školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. 

Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru

 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozícií dieťaťa  a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, cvičky resp. ponožky. 

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy. Počet prijatých žiakov je  limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

O prijatí/resp. neprijatí sú všetci uchádzači informovaní mailom, príp. telefonicky.

Kritériá na prijatie do literárno – dramatického odboru

 • Vek od 8 rokov
 • Rečový prejav: výslovnosť a čistota reči
 • Pohybové schopnosti a priestorová orientácia
 • Hudobný sluch: spev jednoduchej melódie
 • Fyzická obratnosť
 • Dramatizácia textovej ukážky: čítanie s porozumením a čítanie neznámeho textu

 – Ukážka hereckej etudy

– Improvizácia na danú tému 

– Prednes pripravenej poézie alebo prózy 

Každý uchádzač o štúdium v odbore LDO bude posudzovaný individuálne s prihliadnutím na jeho vek. 

 

Kritériá na prijatia do výtvarného odboru

Odporúčaný vek od 5 rokov

Priniesť štyri domáce práce s rôznou technikou. Môže to byť kresba alebo maľba na ľubovoľnú tému.

Žiadúca je schopnosť sústrediť sa a výtvarné cítenie.

 

Kritériá na prijatie do odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

 • Odporúčaný vek od 13 rokov
 • Záujem o prácu s obrazom a zvukom
 • Ukážky vlastnej tvorby

Vyučovanie jednotlivých odborov poskytujeme v týchto priestoroch / pracoviskách:

  – hlavná budova SZUŠ DAMA na Weberovej ulici č. 13 (hudobný odbor, výtvarný odbor, herectvo, multimediálka)

– pobočka v budove Biznis Centra na Jarkovej č. 14 (tanečný odbor)

Všetky potrebné informácie ohľadom štúdia radi poskytneme na sekretariáte školy.