Zameranie

SZUŠ DAMA je zameraná predovšetkým na umeleckú výchovu a vzdelávanie našich detí a mládeže.

 

Snahou školy je rešpektovať individuálne potreby žiaka a prispievať tak k umeleckému formovaniu jeho osobnosti, pod odborným vedením kvalifikovaných pedagógov našej školy.

Moderným prístupom vyučovania sa snažíme prispieť k tomu, aby sme vychovali deti s aktívnym vzťahom k umeleckým hodnotám a tým k ich úspešnej realizácii v praxi.

Študentom poskytujeme vzdelávanie v týchto umeleckých odboroch:

 • hudobný odbor
 • literárno-dramatický odbor
 • tanečný odbor 
 • audiovizuálna a multimediálna tvorba
 • výtvarný odbor

Vo všetkých odboroch zabezpečujeme vzdelávanie pre:

 • deti od 5 – 15 rokov
 • pre mládež od 15 – 25 rokov
 • pre dospelých (dohodou)

 Kritéria na prijatie do hudobného odboru

V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

 • vytlieskanie zadaného rytmu – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
 • hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
 • spev pripravených piesní – uchádzač si pripraví dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru

Pozn.: u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore. 

Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru

 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa  a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, cvičky resp. ponožky. 

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy. Počet prijatých žiakov je  limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

O prijatí/resp. neprijatí sú všetci uchádzači informovaní mailom, príp. telefonicky.

Vyučovanie jednotlivých odborov poskytujeme v týchto priestoroch/pracoviskách:

– pobočka SZUŠ DAMA na Nám. legionárov č. 5, na II. poschodí 
  (hudobný odbor, výtvarný odbor)
– pobočka na Plzenskej č. 2, na I. poschodí a v priestoroch suterénu budovy  (hudobný odbor, odbor herectva, odbor audiovizuálna a multimediálna tvorba)
– pobočka na Jarkovej č. 14 – v budove Dopravoprojektu – (tanečný odbor)

Všetky potrebné informácie ohľadom štúdia na našej SZUŠ Vám radi poskytneme na sekretariáte školy.