Hudobný odbor

Naši učitelia v hudobnom odbore sa zameriavajú na všestranný rozvoj hudobnosti detí v spojení so spevom a hrou na hudobných nástrojoch.
Rodičia a ich deti majú možnosť vybrať si z našej ponuky:
– spev, klavír, keyboard, husle, gitaru, basovú gitaru, zobcovú flautu, priečnu flautu, trúbku, saxofón, bicie nástroje a cimbal.

Štúdium v tomto odbore prebieha v štyroch základných etapách:

  1. Prípravné štúdium, ktoré navštevujú deti od 5 rokov, vytvára základ pre rozvoj hudobných schopností a aktivít, ako sú spevácke, intonačne, rytmické, pohybové a percepčné (počúvanie hudby). Žiaci majú v prípravnom štúdiu dve vyučovacie hodiny skupinovej hudobnej náuky týždenne a pol hodiny individuálnej hry na zvolenom nástroji.
  2. Prvý stupeň štúdia hry na nástroj trvá 8 rokov. Okrem toho, že sa žiaci počas štúdia naučia hrať na svojom nástroji, získajú aj všeobecné hudobné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby. Vyučovanie hry na nástroji prebieha dvakrát v týždni ako individuálna vyučovacia hodina v trvaní 35 minút. Žiaci navštevujú jednu hodinu kolektívnej hudobnej náuky v týždni, ktorá končí siedmym rokom štúdia. Tento stupeň žiaci končia absolventskou skúškou a získavajú absolventské vysvedčenie.
  3. Druhý stupeň štúdia trvá 4 roky. Je pokračovaním v hre na nástroji v individuálnej forme vyučovania. Hudobná náuka sa už na tomto stupni nevyučuje.
  4. Vzdelávanie pre dospelých je forma štúdia, ktorá sa riadi predovšetkým požiadavkami záujemcov. Toto štúdium využívajú najčastejšie študenti pedagogickej fakulty v Prešove, ako spôsob doplnkového vzdelávania alebo doučovania.

    Súčasťou odboru je aj komorná hra a zborový spev, ktoré sú u našich žiakov obzvlášť obľúbené. V obidvoch predmetoch sa žiaci venujú nielen skladbám klasickej hudby, ale aj interpretáciám hudby populárnej, rockovej alebo jazzovej. Uplatnia tak svoje poznatky aj v praxi.

Jazzové oddelenie

Novým oddelením hudobného odboru je jazzové oddelenie, ktoré záujemcom ponúka možnosť štúdia základov jazzovej harmónie, dejín jazzovej hudby a hru v jazzovej kapele pod vedením skúsených učiteľov a vynikajúcich jazzových interpretov PaedDr. Petra Adamkoviča a Mgr. Martina Marinčáka.

Učitelia v hudobnom odbore sú väčšinou aktívni hudobníci, čo samozrejme zvyšuje kvalitu ich práce.