Preskočiť na obsah

Zápisy 2019/2020

Termíny talentových prijímacích skúšok a zápisov na nový školský rok 2019/2020
zapis-2019.jpg

Elektronická ONLINE PRIHLÁŠKA na štúdium:
https://szus-dama.edupage.org/register/

Kritéria na prijatie do hudobného odboru:
V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

 • vytlieskanie zadaného rytmu – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
 • hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
 • spev pripravených piesní – uchádzač si pripraví dve ľubovoľné piesne rôzneho charakteru

Pozn.: u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do tanečného odboru:

 • rozsah dispozícii
 • koordinácia pohybu
 • tanečná pamäť
 • hudobné cítenie
 • radosť z pohybu

Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľka školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.
Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru

 1. Talentové skúšky prebiehajú formou zisťovania rozsahu fyzických dispozíícii dieťaťa a formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií.
 2. Náročnosť je určená vekom a zaradením dieťaťa do ročníka.
 3. Potrebný je tanečný úbor: dres resp. tričko, legíny, cvičky resp. ponožky.

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov školy. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.
O prijatí/resp. neprijatí sú všetci uchádzači informovaní mailom, príp. telefonicky.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte osobne (na sekretariáte – 0917/705 227)
alebo telefonicky kontaktovať na tel: 0907 384 986 (zástupkyňa školy)