Preskočiť na obsah

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo – Súhlas zákonného zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Dokumenty na stiahnutie